Jet Ski Rides Dubai

Yamaha Jetski rides dubai
YAMAHA JETSKI RIDES DUBAI ( 30 Minutes )

EXTREME WATER SPORTS AT TAJ AL SAHRA

Unit : Yamaha Jetski

 Price AED 350.00 

YAMAHA JETSKI RIDES DUBAI ( 60 Minutes )

EXTREME WATER SPORTS AT TAJ AL SAHRA

Unit : Yamaha Jetski

YAMAHA JETSKI ( 90 Minutes )

EXTREME WATER SPORTS AT TAJ AL SAHRA

Unit : Yamaha Jetski

YAMAHA JETSKI ( 120 Minutes )

EXTREME WATER SPORTS AT TAJ AL SAHRA

Unit : Yamaha Jetski